حقوق و دستمزد

طراحي يك نرم افزار خاص جهت محاسبه و ارائه گزارشات مورد نياز

حقوق و دستمزد

موارد زيادي پيش آمده كه شركت ها از ما پرسيده اند كه در رابطه با حقوق و دستمزد ، ما چه كمكي از دستتان بر مي آيد و چه نوع خدماتي را ميتوانيد ارائه كنيد . عمليات حقوق و دستمزد ، اتفاقي است كه هر ماه يكبار صورت ميگيرد كه آنهم خود جزء خدمات حسابداري محسوب ميشود و زماني كه ما قرارداد حسابداري يا مشاوره و يا كنترل و نظارت را عقد ميكنيم ، اين قرارداد بايد عمليات حقوق و دستمزد را نیز شامل شود و در غيراينصورت اين فرايند ناقص خواهد بود

خوب اينگونه شركت ها كاملا صحيح ميگويند و قراردادهاي ما هم شامل تنظيم قراردادهاي استخدامي ، صدور فيش هاي حقوق ، مشاوره در تنظيم ليست حقوق و بيمه و مالیات حقوق نيز ميشود

ولي اگر كارخانه هاي بزرگ توليدي را در نظر بگيريد ، فرايند حقوق و دستمزد كارگر هاي آنها به همين سادگي هم نيست و حتمأ نياز به طراحي فرايند و حتي نرم افزار هاي خاصي را نيز دارد

كارخانه اي را درنظر بگيريد كه تعداد زيادي كارگر در آن مشغول بكار هستند و تمام اين كارگرها داراي حقوق ثابتي هستند كه شامل پرداخت حق بيمه مشخصي هم ميباشد . اما اين كارگرها در كارخانه ملزم به انجام يك حجم كار مشخص در روز ميباشند و اگر فعاليت آنها بيشتر از آن حجم در روز شود بايد به ازاء مازاد توليد يا انجام هر واحد كار اضافه ، كارمزد دريافت كنند و همين كارگر اگر در شيفت دوم كاري خود باشد ، بايد اضافه كار دريافت كند و باز اگر حجم كار شيفت دوم وي از حد مقرر نيز تجاوز كند بايد علاوه بر اضافه حقوق ، كارمزد و اضافه كارمزد نيز دريافت كند

حال اگر بر اساس اصول حسابداري صنعتي بخواهيم فقط هزينه كار مستقيم را سربار قيمت تمام شده كار يا كالا كرده و مابقي حقوق ، دستمزد و كارمزد پرداخت شده را سربار هزينه مستقيم كارخانه و از طرفي هم بخواهيم هزينه هاي سربار مستقيم بيمه و ماليات حقوق متعلقه را محاسبه كنيم و باز از طرف ديگر جهت پرداخت حقوق و دستمزد هر كارگر نياز به گزارش كار موثر هر كارگر بر هر قطعه يا تفكيك ميزان نفر ساعت كار انجام شده هر كارگر بر روي يك كار گروهي را خواهيم داشت . حال خود قضاوت كنيد ، اگر بخواهيم تمام اين محاسبات را در يك كارخانه بصورت دستي و يا با نرم افزارهاي حسابداري غير تخصصي محاسبه كنيم ، به چند نفر حسابدار نياز خواهيم داشت

ما در اين موارد خاص ميتوانيم به كمك كارخانه آمده و با طراحي يك فرايند مناسب با شرايط كاري كارخانه و همچنين طراحي يك نرم افزار خاص جهت محاسبه و ارائه گزارشات مورد نياز ، تمام فرايند محاسباتي ذكر شده را حتي با يك حسابدار انجام دهیم

تمامی حقوق مادی و معنوی متعلق به سایت موسسه مشاوره مالي و بازرگاني امين می باشد - Enfold WordPress Theme by Kriesi