تنظیم اظھارنامه و صورتھاي مالي

تنظيم اظهارنامه و دفاتر قانوني و صورتهاي مالي
تنظيم اظهارنامه ارزش افزوده
ثبت صورت معاملات خريد و فروش فصلي

تنظيم اظهارنامه و دفاتر قانوني و صورتهاي مالي

همانطور كه مستحضر هستيد صاحبان مشاغل از لحاظ تشخیص درآمد مشمول مالیات به گروه حقوقی و حقیقی و هر کدام به شاخه های زير تقسیم مي شوند :

الف : صاحبان مشاغلي كه به موجب اين قانون مكلف به ثبت فعالیت ھاي شغلي خود در دفاتر روزنامه و كل موضوع قانون تجارت ھستند .

ب : صاحبان مشاغلي كه بر حسب اين قانون مكلف به ثبت فعالیت ھاي شغلي خود در دفاتر درآمد و ھزينه مي باشند .

ج : صاحبان مشاغلي كه مشمول مقررات بندھاي الف و ب فوق نیستند .

و بر اساس تبصره 1 ماده 96 قانون مالياتهاي مستقيم سازمان امور مالیاتي كشور در صورت تشخیص ضرورت مي تواند ھر يك از مشمولان بند ب اين ماده را به رعايت مقررات موضوع بند الف اين ماده ملزم نمايد .

و با توجه به دانستن اينكه واقعأ جمع آوري مدارك مالي يك سال يك شركت جهت ثبت دفاتر آن شركت نياز به زمان مناسب دارد و هر چه فاصله زمان وقوع معاملات با رمان ثبت آنها زيادتر شود، امكان اشتباه و گم كردن يا فراموش كردن بسياري از عملیات های مالي نيز بيشتر ميشود، با اين وجود باز خيلي از شركتها در پايان سال مالي آنهم در خرداد و تير ماه به ياد تنظيم دفاتر و جمع آوري مدارك مي افتند. لذا براي اين كار و با وجود زمان كم حسابداري، آنها مجبور به حساب سازي مي شوند و دليل اين كار هم در اكثر شركتها اين است كه انجام معاملات در طول سال بدون مشاوره و دريافت مدارك قانوني صورت گرفته، لذا شركت براي جور كردن مدارك حسابداري و هزينه هاي خود رو به اصطلاحأ ( Hocus-Pocus Accounting ) ميآورند يعني با (ترفندي اقدام به درست كردن مدارك ی لازم جهت ثبت دفاتر (یا بهتر بگوییم حساب سازی) مي نمايند. و با توجه به اينكه اگر همان شركت تمام معاملات خود را طي سال و بطور واقعي ولي با اسناد و مدارك معتبر و آگاهانه نشان دهد، در آخر سال، هم ماليات كمتري پرداخت خواهد نمود و هم مشمول جرائم ناشي از تخلفات نمي شوند. اصطلاحي است كه ميگويند ( Sham Transactions—More Red Flags )  مفهوم كلي آن اين است كه هر چه معاملات ساختگي تر باشد، ايرادات و اشتباهات آن نيز بيشتر ميشود .

ما براي تمامي شركت ها طرح و روش خود را پيشنهاد مي كنيم.

ما در طي سال به كمك مديريت، واحدهاي خريد و فروش و واحد حسابداري آنها آمده و با مشاوره هاي به موقع خود، آنها را در اخذ و بايگاني اسناد قانوني لازم هدايت خواهيم كرد. و در همين راستا كليه حسابداري مالياتي آنها را نيز طي سال انجام و با گزارشات و صورت هاي مالي خاص خود، مديريت را هر ماهه نسبت به روند حسابداري مالياتي شركت مطلع خواهيم ساخت. ضمنأ با اين كار به راحتي ميتوانيم در هر دوره، نسبت به ارائه اظهارنامه هاي مالياتي ارزش افزوده و ثبت گزارشات فصلی شركت نيز بموقع و بدون خطا اقدام نماييم

با اين روش شركت در آخر سال هيچ نيازي به حساب سازي و جور كردن مدارك نخواهد داشت ، بلكه با مشاوره ها و نظارت صحيح ، كليه مدارك بصورت قانوني در هنگام معامله اخذ ، ثبت و بايگاني ميگرد

اظهارنامه عملكرد شركت نیز پس از تأييد نسخه آزمايشي ، بصورت الكترونيكي ارسال و كپي آن با كد پيگيري به همراه دفاتر و صورت هاي مالي و صورت سود و زيان و اسناد استاندارد مربوطه و گزارش گردش کالا و صورت استهلاکات و لیست حقوق و دستمزد جهت ارائه به اداره دارايي به شركت تحويل ميگردد

تنظيم اظهارنامه ارزش افزوده

گفته ميشود كه در كشورهايي كه بيشتر درآمد آنها از گرفتن ماليات تأمين ميشده ، طرح و ايده ماليات بر ارزش افزوده در آن كشورها بخاطر اين مطرح شد كه عدالتي را براي پرداخت كننده گان ماليات برقرار كنند . بدينصورت كه اعتقاد داشتند اگر بخواهند ماليات را بر اساس درآمد از صاحبان درآمد بگيرند ، بايد اين ماليات را از كساني بگيرند كه بيشترين سهم را در خدمت و سود آوري به مملكت دارند، يعني دقیقأ كساني كه تمام سرمايه و وقت و زندگي خود را براي كسب درآمد و كار و سودآوري براي مملكت شان و اشتغال گذاشته اند ، بايد به نسبت، ماليات بيشتري نيز پرداخت كنند و تمام كساني كه از تلاش براي كسب درآمد خود داري ميكنند اكثرأ ترجيح ميدهند كه خود را مشغول كارهاي كاذب كنند و در عين حال از تمام مزايا و امكانات كشور نيز نهايت استفاده را ميبرند ، به رغم درآمد كمتر ، مشارکت کمتر و ماليات كمتري را نيز پرداخت نمايند .

اين كشورها از اين نگران شدند كه صاحبان درآمد احساس بي عدالتي كنند و آنها هم بخواهند با عدم فعاليت خود ، بدون پرداخت ماليات از تمام امكانات مملكت بهره مند شوند.  لذا به خاطر جلوگيري از چنين افكار اشتباهي ، فكر مطرح كردن طرح مالبات بر ارزش افزوده را كردند . يعني هر كس كه بيشتر از امكانات مملكت استفاده كند ، بايد ماليات بيشتري را بدهد .

البته اين را هم ميدانيم كه برداشتن ماليات بر درآمد و جايگزين كردن ماليات بر ارزش افزوده همانند کشور چین ممکن است در نظام مالياتي كشور ، مشكلات بسياري را بر سر راه دولت ها خواهد گذاشت كه تا كنون اكثر دولتها ترجيح داده اند كه تلفيقي از اين دو حالت ماليات را در نظام مالياتي خود داشته باشند .

ولي چيزي كه حائز اهميت است ، اين است كه در نظام مالياتي كنوني كشور ، هر شركتي كه خود را به عنوان يك مؤدي ماليات بر ارزش افزوده معرفي و در نظام مالياتي كشور ثبت نام نمايد ، در اصل به نفع شركت خود قدم برداشته است . بدينصورت كه با ثبت نام در نظام ماليات بر ارزش افزوده ، اين نوع واحد هاي اقتصادي ميتوانند ماليات هايي را كه در هنگام خريد كالا و خدمات پرداخت ميكنند ، از محل فروش همان كالا و خدمات از مصرف كننده دريافت كنند . بنابر اين با رعايت قوانين ماليات بر ارزش افزوده و تسليم بموقع اظهارنامه ارزش افزوده در موعد مقرر ، واحد اقتصادي بجز افزوده بر سود حاصله ، هيچگونه ماليات بر ارزش افزوده اي را از خود پرداخت نخواهد كرد .

ما ميتوانيم با عهد يك قرارداد ، كليه مسئوليت انجام حسابداري اين بخش از كار و همچنين تنظيم و ثبت الكترونيكي اظهارنامه ماليات بر ارزش افزوده را براي واحد هاي اقتصادي قبول كرده و در پايان هر دوره مدارك مربوطه از قبيل پرينت اظهارنامه و ثبت واريزي هاي بانكي و فیش قابل پرداخت و همچنين گزارشات لازم حسابداري اين بخش از كار را تحويل واحد اقتصادي نماييم .

ثبت صورت معاملات خريد و فروش فصلي

همانطور كه مستحضر هستيد وزارت دارائي سامانه اي را تشكيل داده كه ارسال الکترونيکي صورت معاملات اين سامانه در راستاي ارائه خدمات الکترونيکي دستورالعمل اجرايي موضوع ماده 169 ق.م.م ايجاد گرديده و توسط آن، موديان محترم مالياتي مي توانند نسبت به ثبت و ارسال اطلاعات خريد و فروش و همچنين پرداخت بابت قراردادها اقدام نمايند.

در اين راستا ما براي واحدهاي اقتصادي اي كه قرارداد ساليانه با ما انعقاد كرده اند ، پس از حسابرسي هاي فصلي ، خود نسبت به ثبت صورت معاملات فصلي آنها در اين سامانه اقدام و گزارشات لازم را براي ارائه به وزارت دارائي به آنها تحويل خواهيم داد

همچنين اين سيستم به ما اين امكان را نيز ميدهد تا نسبت به ثبت و ارسال اطلاعات مودياني که مشمول نظام مالیات بر ارزش افزوده نیستند و مصرف کننده های نهایی و همچنین مودیانی که از ارائه شناسه ملي (براي اشخاص حقوقي) و کد ملي (براي اشخاص حقيقي) به فروشنده در زمان خريد کالاها و خدمات امتناع ورزيده اند، نيز اقدام نماييم.

دوره ارسال اطلاعات براي خريد و فروش و پرداخت قراردادها سه ماهه بوده و مي بايست تا چهل و پنج روز (45 روز ) پس از پايان هر فصل نسبت به ارسال آن اقدام نماییم .

تمامی حقوق مادی و معنوی متعلق به سایت موسسه مشاوره مالي و بازرگاني امين می باشد - Enfold WordPress Theme by Kriesi